STP Foreign Language Department


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 21 มกราคม พุทธศักราช 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ ได้แก่

1.กิจกรรมทางวิชาการ วิชาชีพ การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และสร้างจิตสำนึกความเป็นไทย ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ปีการศึกษา 2563

2.กิจกรรมการแข่งขัน IQ Word Up และCrossword ในรายการ Terminal 21 B-Sport Challenge 2020

3.กิจกรรมทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ(Top test) วิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา2563

โดยมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลในระดับประเทศและระดับจังหวัดคือ

1. เด็กหญิฆรวัฒน์ ความใหม่ ชั้น ม.3/1 ได้รับคะแนนรวมสูงสุดอันดับ 3 ของประเทศ

2. นายธนกร ศรีวิศร ชั้น ม.4/12 ได้รับคะแนนรวมสูงสุดอันดับ 1 ของจังหวัดนครราชสีมา

3. นายวินธาดาร์ กุลสันเทียะ ชั้น ม.6/1ได้รับคะแนนรวมสูงสุดอันดับ 1 ของจังหวัดนครราชสีมา