HOTEL AND TOURISM

H&T : SURATHAMPITAKWELCOME TO

HOTEL AND TOURISM

โครงการเรียนร่วม 2 หลักสูตร สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

____________________________________________________________________________________________

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ขอแสดงความยินดี

---------------------------------------------------------------------------

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2563

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

GALLERY


ผลงานคนเก่ง

____________________________________________________________________________________________

โครงการเรียนร่วม 2 หลักสูตร สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว


การให้บริการลูกค้า (Customer Service at the Hotel)

 • รายวิชาศิลปะการให้บริการ
 • เป็นการจำลองสถานการณ์ การให้บริการลูกค้าที่เข้าใช้บริการในโรงแรม
 • จัดทำโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 ปีการศึกษา 2561
 • สถานที่ถ่ายทำ "วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการโรงแรมนครราชสีมา"

การทำความสะอาดห้องพัก (Room cleaning )

 • รายวิชางานแม่บ้านในโรงแรม
 • เป็นการจำลองสถานการณ์ การทำความสะอาดห้องพัก หลังจากที่ลูกค้าเข้าพักบริการเสร็จแล้ว
 • จัดทำโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 ปีการศึกษา 2561
 • สถานที่ถ่ายทำ "วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการโรงแรมนครราชสีมา"

การทำความสะอาดห้องพัก (Room cleaning )

 • รายวิชางานแม่บ้านในโรงแรม
 • เป็นการจำลองสถานการณ์ การทำความสะอาดห้องพัก หลังจากที่ลูกค้าเข้าพักบริการเสร็จแล้ว
 • จัดทำโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 ปีการศึกษา 2561
 • สถานที่ถ่ายทำ "วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการโรงแรมนครราชสีมา"


อัพเดทกิจกรรม

____________________________________________________________________________________________

โครงการเรียนร่วม 2 หลักสูตร สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรม "ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่"


วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 และ 5/6 โครงการเรียนร่วม 2 หลักสูตร สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ณ สถาบันปัญญาภิวัฒน์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี


กิจกรรม "ศึกษาดูงานด้านการโรงแรมและฝึกปฏิบัติมารยาทการรับประทานแบบบุฟเฟต์"


วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 โครงการเรียนร่วม 2 หลักสูตร สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ และนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาเป็นแนวทางในการทำงานต่อหรือศึกษาต่อในชั้นอุดมศึกษา

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรม "วันไหว้ครู ปี2562"


วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6, 5/6 และ 6/6 โครงการเรียนร่วม 2 หลักสูตร สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณครู ณ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์


กิจกรรม "สร้าง สาน สายสัมพันธ์น้องพี่ การโรงแรมและการท่องเที่ยว ปี2562"


วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6, 5/6 และ 6/6 โครงการเรียนร่วม 2 หลักสูตร สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ปลูกฝังให้นักเรียน มีความสามัคคี แบ่งปัน ช่วยเหลือกันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องภายในโครงการ ฯ ณ ห้องประวัตินวลศรี โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel image

กิจกรรม "จิตอาสาพระราชทาน"


วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 โครงการเรียนร่วม 2 หลักสูตร สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเข้าร่วมเป็นจิตอาสาพระราชทาน ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา


กิจกรรม "พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561"


วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 โครงการเรียนร่วม 2 หลักสูตร สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ เข้ารับประกาศนียบัตร (ปวช.) ณ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการโรงแรมนครราชสีมา

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ปฏิทิน

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

แผนที่

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์