งานแนะแนว

การจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6


บริการแนะแนว

งานแนะแนว โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์


ติว O-NET นักเรียนชั้น ม.6 โดยวิทยากรภายนอกติว O-NET นักเรียนชั้น ม.6 โดยวิทยากรภายนอกติว O-NET นักเรียนชั้น ม.6แนะแนวการศึกษาต่อ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแนะแนวศึกษาต่อ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีออกแนะแนวสัญจร นักเรียนชั้น ป.6ออกแนะแนวสัญจร นักเรียนชั้น ป.6ออกแนะแนวสัญจร นักเรียนชั้น ป.6ให้ข้อมูลบริการแนะแนว แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 1รับลงทะเบียนนักเรียนชั้น ม.6 กิจกรรมติว O-NET
  • ภาพกิจกรรม งานแนะแนว