Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

คนดีศรีย่าโม


วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ภักดีแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ เป็นประธานมอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับคุณครูปัณฑิตา สินธุวงสานนท์ หัวหน้าโครงการ EIS ได้รับรางวัล “คนดีศรีย่าโม” ในพิธียกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

แนะแนวสัญจร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 คุณครูวิฑูรย์ สิริประเสริฐศิลป์ หัวหน้างานแนะแนว คุณครูปัณฑิตา สินธุวงสานนท์ หัวหน้าโครงการ EIS พร้อมทั้งตัวแทนนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ โดยมีน้องต้นแต้ว น้องหญิง และน้องโอปอ เป็นตัวแทนโครงการ EIS ร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้กับน้องๆ ณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา (ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)

กิจกรรมเปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ 2564 (S.T.P. Open House 2021)

นักเรียนในโครงการ EIS ร่วมกิจกรรมเปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ 2564 (S.T.P. Open House 2021) ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้

• กิจกรรมสุรธรรมบาร์ซาร์

• กิจกรรมประกวดโฟล์คซอง

• กิจกรรมประกวด Cover Dance

โดยความร่วมมือระหว่างกลุ่มสาระฯการงานอาชีพ ศิลปะ และงาน To Be Number 1 (ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)

ติว O-NET

นักเรียนในโครงการ EIS ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้าน O – NET ซึ่งจัดโดยกลุ่มงานบริหารงานวิชาการและงานแนะแนว ระหว่างวันที่ 25 – 29 มกราคม 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนในการสอบ O-NET และเพื่อเป็นการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางด้านวิชาการและยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบ O-NET ให้สูงขึ้น (ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)

การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งไม่จำกัดอยู่ที่ Google Classroom แต่เป็นการเรียนออนไลน์ทุกมิติผ่านสื่อต่างๆ ที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้โรงเรียนจะปิดแต่ต้องไม่หยุดการเรียนรู้ (ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนภู่วิทยา

ในวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการโครงการ EIS โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนภู่วิทยา อำเภอโนนเเดง จังหวัดนครราชสีมา นำโดยคณะผู้บริหารและคุณครู จำนวน 11 ท่าน เข้าศึกษาดูงานในด้านการจัดการเรียนการสอน ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ พร้อมทั้งได้สาธิตการสอนในรูปแบบ EIS

วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 โดยคุณครูปัณฑิตา สินธุวงสานนท์

วิชาวิทยาศาสตร์ ม.2 โดยคุณครูสุภาพร บุตรสัย

และวิชาคณิตศาสตร์ ม.4 โดยคุณครูกรวินท์ตา ทนงค์

(ภาพกิิจกรรมเพิ่มเติม)

โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ฯ

ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 ศูนย์วิทยาศาสตรการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ทำการเก็บข้อมูล สังเกตการสอนในชั้นเรียนของคุณครูยุภาพันธ์ เหมจันทึก (รองหัวหน้าโครงการ EIS) เพื่อการประเมินความสำเร็จจากการอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 (ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)

รับรางวัลกิจกรรม “เปิดโลกกิจกรรม เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้” (S.T.P. Open House 2021)

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ภักดีแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนในโครงการ EIS ที่ได้เข้าร่วมประกวดในกิจกรรมต่างๆ เนื่องในงาน “เปิดโลกกิจกรรม เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้” (S.T.P. Open House 2021) ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

ผลการประกวดกิจกรรมบาร์ซา

การประกวดจัดตกแต่งร้านค้าสวยงาม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นักเรียนชั้น ม.3/7 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง

นักเรียนชั้น ม.2/5 ได้รับรางวัลชมเชย

นักเรียนชั้น ม.2/7 ได้รับรางวัลชมเชย

การประกวดนักขายยอดเยี่ยม

ร้านหมูย่างจิ้มแจ่ว นักเรียนชั้น ม.6/5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง

ผลการแข่งขันการประกวด Cover Dance

การแข่งขันการประกวด Cover Dance

ทีม Renogyz ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ทีม The beauty of all 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

ทีม I’m Not Shy ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง

ผลการแข่งขันการประกวดโฟล์คซอง

Divition 2 : ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

วงป๊อกกาแล็ต ได้รับรางวัลเหรียญทอง

Divition 3 : ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

วงสระ-แอ้ ได้รับรางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม

วงอะไรดีวะเฟรม ได้รับรางวัลเหรียญทอง

วงคลั่งรัก ได้รับรางวัลเหรียญทอง

วง Prefixes ได้รับรางวัลเหรียญทอง

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel image

นักออมดีเด่น

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ภักดีแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนในโครงการ EIS ที่ได้รับเกียรติบัตร นักออมดีเด่น กิจกรรมส่งเสริมการออมของธนาคารโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ประจำปีการศึกษา 2563 ได้แก่

• เด็กชายอิทธิพร พริ้งไธสง นักเรียนชั้น ม.1/7

• เด็กหญิงจรินทร อนุเสถียร นักเรียนชั้น ม.2/5


กิจกรรมทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ (Top Test)

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ภักดีแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนในโครงการ EIS ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ (Top Test) ภาษาอังกฤษ เป็นผู้ที่ทำคะแนนรวมสูงสุดระดับโรงเรียน

• ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เด็กชายณัฐกรณ์ บุญชื่น นักเรียนชั้น ม.1/5 ได้รับรางวัลผู้ที่ทำคะแนนรวมสูงสุดระดับโรงเรียน ลำดับที่ 3 (142 คะแนน)

• ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เด็กหญิงนาตาชา จัสมิน เกรกอรี่ นักเรียนชั้น ม.2/5 ได้รับรางวัลผู้ที่ทำคะแนนรวมสูงสุดระดับโรงเรียน ลำดับที่ 1 (172 คะแนน)


วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ภักดีแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนในโครงการ EIS ที่ได้รับเกียรติบัตร การแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ วิชาชีพ การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และสร้างจิตสำนึกความเป็นไทย ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ปีการศึกษา 2563

• การแข่งขัน story telling ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่

เด็กหญิงจรินทร อนุเสถียร นักเรียนชั้น ม.2/5 ได้รับรางวัลเหรียญทอง

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 นายธเนศ จำปามูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนโครงการ EIS ได้แก่ นายสรวิชญ์ อิสเรสรังสรรค์ (ก้อง) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 เป็นผู้ที่ทำคะแนนรวมสูงสุด รายวิชาคณิตศาสตร์ เป็นอันดับ 1 ของจังหวัด โครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 36 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดโดย บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ภักดีแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนในโครงการ EIS ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 8 – 9 ตุลาคม 2563 ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายชนะโชค เส็งกำปัง ชั้น ม.6/5

2.นายสรวิชญ์ อิสเรสรังสรรค์ ชั้น ม.6/5

โดยมีคุณครูผู้ควบคุมดังนี้

1. ครูประสิทธิ์ บัวหอม

2. ครูอัจฉรา คิดตะคุ

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ภักดีแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนในโครงการ EIS ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science show ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 8 – 9 ตุลาคม 2563 ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นางสาวอภิญญา มังกรรัตนะกุล ชั้น ม.4/5

2. นางสาววรปภาภัทร นามณรงค์ ชั้น ม.4/5

3.นายณัชกฤช อัมพวานนท์ ชั้น ม.4/5

โดยมีคุณครูผู้ควบคุมดังนี้

1. ครูนารีรัตน์ ธิติบุณกร

2. ครูณรงค์ฤทธิ์ อยู่ออง

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ภักดีแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนในโครงการ EIS ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science show ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 8 – 9 ตุลาคม 2563 ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. เด็กหญิงใจฟ้า แก้วตาปี ชั้น ม.1/5

2. เด็กหญิงอรัญญา สุขวิเศษ ชั้น ม.2/5

3. เด็กชายปรเมษ บุญเกษม ชั้น ม.2/5

โดยมีคุณครูผู้ควบคุมดังนี้

1. ครูยุภาพันธ์ เหมจันทึก

2. ครูปัณฑิตา สินธุวงสานนท์