Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

โครงการ EIS ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล กิจกรรมค่ายบูรณาการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (EIS Energy & Environment 2019) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5, 5/5 และ 6/5 ระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2562

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ด้วยโครงการจัดการเรียนการสอนด้วยครูไทยเป็นภาษาอังกฤษโดยบูรณาการในสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ (English for Integrated Studies : EIS) ได้จัดทำโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผลกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “Sakaerat Camp”ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่1 ในวันที่ ๒๒ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ค่ายสะแกราช สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

โครงการ EIS โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จัดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5, 3/6 และ 3/7 ปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ EIS โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 👏🏻🏫

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 โครงการ EIS โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกลุ่มโรงเรียนทรายทองวัฒน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ณ หอประชุม โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นำโดยคณะผู้บริหารและคุณครูจากกลุ่มโรงเรียนทรายทองวัฒนา จำนวน 120 ท่าน เข้าศึกษาดูงานในด้านการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งได้สาธิตการสอนในรูปแบบ EIS

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
ด้วยโครงการจัดการเรียนการสอนด้วยครูไทยเป็นภาษาอังกฤษ โดยบูรณาการในสาระวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ (English for Integrated Studies : EIS) จะดำเนินการจัดกิจกรรมกิจกรรม STEM (ม.ต้น) ในวันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ที่บูรณาการความรู้ใน ๔ สหวิทยาการเพิ่มพูนทักษะกระบวนการศึกษาหาความรู้และการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอบวัดผลของโรงเรียนและเพื่อการสอบแข่งขัน ได้พัฒนาระบบความคิดและการเรียนรู้ การ แก้ปัญหา การวินิจฉัยด้วยเหตุและผล เกิดความคิดสร้างสรรค์ และสามารถตัดสินใจได้ มีคุณลักษณะความเป็น ผู้นำ ความมั่นใจ มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ซึ่งกันและกัน ฝึกการทำงานเป็นทีม รู้จักการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคม
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
ด้วยโครงการจัดการเรียนการสอนด้วยครูไทยเป็นภาษาอังกฤษ โดยบูรณาการในสาระวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ (English for Integrated Studies : EIS) จะดำเนินการจัดกิจกรรมกิจกรรม STEM (ม.ปลาย) ในวันเสาร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ที่บูรณาการความรู้ใน ๔ สหวิทยาการ เพิ่มพูนทักษะกระบวนการศึกษาหาความรู้และการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอบวัดผลของโรงเรียน และเพื่อการสอบแข่งขัน ได้พัฒนาระบบความคิดและการเรียนรู้ การ แก้ปัญหา การวินิจฉัยด้วยเหตุและผล เกิดความคิดสร้างสรรค์ และสามารถตัดสินใจได้ มีคุณลักษณะความเป็น ผู้นำ ความมั่นใจ มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ซึ่งกันและกัน ฝึกการทำงานเป็นทีม รู้จักการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคม
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
ด้วยโครงการจัดการเรียนการสอนด้วยครูไทยเป็นภาษาอังกฤษ โดยบูรณาการในสาระวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ (English for Integrated Studies : EIS) จะดำเนินการจัดกิจกรรม“English Camp”ในวันเสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้สื่อสารกับชาวต่างชาติเจ้าของภาษาโดยตรงจากเหตุการณ์จริง และสามารถนำไปใช้งานได้จริง กระตุ้นให้นักเรียนได้พัฒนาระบบความคิดและการเรียนรู้ การแก้ปัญหา การวินิจฉัยด้วยเหตุและผล เกิดความคิดสร้างสรรค์ และสามารถตัดสินใจได้ พัฒนาทักษะการสื่อสารของตน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์และมีความสุข และเพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็นผู้นำ ความมั่นใจ และปลูกฝังความคิดเรื่องการรับผิดชอบให้แก่นักเรียนทุกคน เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้วยความเรียบร้อย
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
รุ่นพี่ที่จบไปมาแนะแนวให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการเรียนต่อให้กับน้องๆในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย