BC Surathampitak

The Business Computer

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โครงการเรียนร่วม 2 หลักสูตร (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการเรียนร่วม 2 หลักสูตร (สาขาคอมพิวเตอร์)

ที่ได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

มหาลัยอื่นๆ

Carousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมไหว้ครู 2562

กิจกรรมรับน้องใหม่ BC 2562

กิจกรรมวันไหว้ครู

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ได้จัดกิจกรรมไหวว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครูผู้สอน

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมรับน้องสานสัมพันธ์

โครงการเรียนร่วม 2 หลักสูตร (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) กำหนดจัดกิจกรรมรับน้องสัมพันธ์ แก่นักเรียนในโครงการ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนได้เกิดความรักใคร สามัคคี และ มีความผูกพันธ์กันระหว่างน้องพี่ โดยจัดขึ้น ณ บริเวณอาคารอุตสาหกรรม โรงเรียนสุธรรมพิทักษ์

VDO แนะนำโครงการ

ปฏิทินการศึกษา

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์