กิจกรรม เดือนกุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมการแข่งขันกรีฑาภายใน ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 วงโยธวาทิตนำขบวนการเดินสวนสนามในพิธีเปิด

Carousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมการประกวดวงโฟล์กซอง ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรม เดือนกันยายน 2563

ภาพกิจกรรม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image


ศิลปะการมองเห็น

ได้แก่ การวาดภาพ

การปั้น

การแกะสลัก

รวมทั้ง สถาปัตยกรรมต่างๆ

รวมเรียกว่า "ทัศนศิลป์"
ศิลปะที่แสดงออกทางเสียง

ได้แก่ "ดนตรี" หรือ "โสตศิลป์" เป็นศิลปะ

ดนตรี ได้แก่ การบรรเลงที่มนุษย์สามารถชื่นชมความไพเราะได้ด้วยการได้ยินเสียง

จากการบรรเลง ดนตรี เป็นต้นศิลปะที่แสดงทางลีลาการเคลื่อนไหว

หรือที่เรียกว่า "นาฎศิลป์"

เป็นศิลปะการแสดงต่างๆ

ซึ่งสามารถชื่นชมและมองเห็นด้วยตา

ได้แก่ศิลปะการแสดง ระบำ รำ ฟ้อน โขน เป็นต้น