• ทะเบียนคุมวุฒิบัตร และเกียรติบัตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 จัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ความว่า “โดยที่เป็นการสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ที่มีการปฏิบัติงานสารบรรณด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และเป็นการสอดคล้องกับการบริหารราชการแนวทางใหม่ ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ความคุ้มค่า และลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สมควรวางระบบงานสารบรรณ ให้เป็นการดำเนินงานที่มีระบบ มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติราชการ”

  • นับตั้งแต่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป เกียรติบัตรและวุฒิบัตร ที่ออกโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 จะต้องมีเลขทะเบียนคุมทุกฉบับ (ตัวอย่าง เลขทะเบียนคุม " สพป.สฎ. 3 เลขที่ 1 / 2564")

  • ผู้ที่จะได้รับเกียรติบัตร หรือวุฒิบัตร ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบ และผ่านเกณฑ์การประเมินผลตามที่กำหนดไว้ของแต่ละโครงการ / กิจกรรม

  • หากข้อมูลท่านใดไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลการออกเกียรติบัตรหรือวุฒิบัตรของโครงการ / กิจกรรมนั้น ๆ ในกรณีที่ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลการออกเกียรติบัตรหรือวุฒิบัตรไม่ได้ ให้ติดต่อกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โทรศัพท์ 0 7736 4129 ต่อ 103 (ในวันและเวลาราชการ) เป็นลำดับถัดไป


แนวทางการออกวุฒิบัตร และเกียรติบัตร

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

--------------------------------------

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 หมวด 1 ส่วนที่ 6 ข้อ 27 ว่าด้วยหนังสือหรือเอกสารอื่นใดที่เกิดขึ้น เนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นหลักฐานในทางราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 จึงกำหนดให้มีแนวทางการออกวุฒิบัตรและเกียรติบัตร ไว้ดังนี้

1. วุฒิบัตร และเกียรติบัตร ออกให้ในกรณีดังต่อไปนี้

1.1 วุฒิบัตร เป็นเอกสารที่ออกให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมหลักสูตรการอบรมทางวิชาการหรือ

วิชาชีพ ซึ่งได้รับอนุมัติหลักสูตรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 เพื่อรับรองความรู้ที่ได้จากการอบรม โดยมีการทดสอบความรู้ ความสามารถ และผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

1.2 เกียรติบัตร เป็นเอกสารที่ออกให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นเกียรติ เชิดชูเกียรติ

หรือผู้ที่สร้างชื่อเสียง หรือทำคุณประโยชน์ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

2. ให้ดำเนินการการขออนุญาตจัดทำวุฒิบัตร หรือเกียรติบัตร ตามลำดับตามขั้นตอนการดำเนินการ โปรดคลิก