นายธีระกรณ์ แก้วคำ

การประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ตามเกณฑ์ ว.21/2560

#IDPLAN #LOGBOOK

มรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ ของครูสายงานการสอน

  • งานและภาระหน้าที่
  • งานสนับสนุนนโยบายและจุดเน้น
  • งานภาระหน้าที่อื่น ๆ
  • ความสามารถพิเศษ
  • จุดมุ่งหมายชีวิต
  • เป้าหมายของสถานศึกษาที่คาดหวัง