ลิงค์การเข้า meet เพื่อจัดการเรียนการสอนและรหัสเข้า classroom ส่วนกลาง

Google Classroom

รวม Link Meet

TV Digital

C-Band

KU-Band