KRUSiiT

Online Classroom

ห้องเรียนออนไลน์ ครูสิทธิ์

Online Classroom @KRUSiiT.GOOGLE

ห้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.4 (ว 30291) ปีการศึกษา 2561

ห้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.4 (ว 30291) ปีการศึกษา 2561

ห้องเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ (ว 30111) ปีการศึกษา 2561

ห้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ 1 (ง 30221) ปีการศึกษา 2560

ห้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ 2 (ง 30202) ปีการศึกษา 2560

ห้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ 3 (ง 30223) 2560

ห้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ 4 (ง 30224)

ห้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ 3 (ง 30203) ปีการศึกษา 2560

  • เว็บไซต์นี้พัฒนาเพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาเท่านั้น โดย ครูสิทธิชัย : KR.SITTHICHAI THIPPAYASINGHA
  • หากเป็นประโยชน์บ้างขอยกคุณความดีให้แด่//บิดามารดาและบูรพาจารย์ที่ประสาทวิชาให้ข้าพเจ้าทุกท่าน