ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป  ปีการศึกษา 2566  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ  ปีการศึกษา 2566  

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566  

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2566  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียน ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566  

แผ่นพับประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566  

ใบสมัครเข้าเรียนต่อ  ปีการศึกษา 2566