นางสุภาวดี อายุเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์