ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

Welcome to Human Resources Department

งานสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล


งานวางแผน สรรหา บรรจุและแต่งตั้ง


งานเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และเลื่อนเงินเดือน


งานพัฒนาบุคลากร มาตรฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ

งานทะเบียนประวัติ

งานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน


งานเครือข่ายผู้ปกครอง


งานส่งเสริมการมีวินัย คุณธรรม และจริยธรรมนักเรียน


งานระดับชั้น


งานคณะสี


งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด


งานส่งเสริมประชาธิปไตย


งานรักษาความปลอดภัย


งานกิจการพิเศษและวิทยุสื่อสาร