การจัดการความรู้ 

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

__________________________________________________________________

Knowledge Management Srisavarindhira 

Thai Red Cross Institute of Nursing

ความสำคัญของการจัดการความรู้ 

          การจัดการความรู้ เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล  หรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันเพิ่มขึ้น

          สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยคณะกรรมการจัดการความรู้และพัฒนาสู่องค์กรการเรียนรู้ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดการความรู้ ทุกปีงบประมาณ เพื่อส่งเสริมให้ทุกส่วนงานได้พัฒนางานในความรับผิดชอบจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ตลอดจนรวบรวมองค์ความรู้ภายในสถาบันทั้งในระดับสำนักวิชาและสำนักงานสถาบัน ที่จะนำไปสู่การเผยแพร่องค์ความรู้แก่บุคลากรทุกระดับและผู้สนใจภายนอก ให้สามารถเข้าถึงความรู้สำหรับนำมาพัฒนาตนเองและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการจัดการความรู้และพัฒนาสู่องค์กรการเรียนรู้

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ปฏิทินกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจัดการความรู้

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2566

กิจกรรมจัดการความรู้

วันที่  5 กันยายน  2566

กิจกรรมจัดการความรู้

วันที่  18 สิงหาคม  2566

กิจกรรมจัดการความรู้

วันที่  9  สิงหาคม  2566

กิจกรรมจัดการความรู้

วันที่  24  กรกฎาคม  2566

กิจกรรมจัดการความรู้

วันที่  19  กรกฎาคม  2566

กิจกรรมจัดการความรู้

วันที่  11  กรกฎาคม  2566

กิจกรรมจัดการความรู้

วันที่  25  เมษายน  2566

กิจกรรมจัดการความรู้

วันที่  27  มีนาคม  2566 (ครั้งที่ 3)

กิจกรรมจัดการความรู้

 -วันที่  17  มีนาคม  2566 (ครั้งที่ 1)

-วันที่  31  มีนาคม  2566 (ครั้งที่ 2)

กิจกรรมจัดการความรู้

วันที่  27  กุมภาพันธ์  2566 (ครั้งที่ 2)

กิจกรรมจัดการความรู้

วันที่  16  มกราคม  2566 (ครั้งที่ 1)

กิจกรรมจัดการความรู้

วันที่  16  มกราคม  2566

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2565

KM.pr.23-8-2565.pdf

กิจกรรมจัดการความรู้

วันที่  23  สิงหาคม  2565

กิจกรรมจัดการความรู้

วันที่  16  สิงหาคม  2565

1.pdf

กิจกรรมจัดการความรู้

วันที่  12  กรกฎาคม  2565

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2565 (R2R).pdf

กิจกรรมจัดการความรู้

วันที่  1  มิถุนายน  2565

KM.PR KM สำนักวิชา (วันที่ 11-4-65).pdf

กิจกรรมจัดการความรู้

วันที่  11  เมษายน  2565

กิจกรรมจัดการความรู้

วันที่  7  มีนาคม  2565

กิจกรรมจัดการความรู้

-วันที่  28  กุมภาพันธ์  2565 (ครั้งที่ 1)        

-วันที่  1  มีนาคม  2565 (ครั้งที่ 2)

KM.ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม KM ปี 65 (ฝ่ายพัฒนาฯ) (31-1-65).pdf

กิจกรรมจัดการความรู้

วันที่  31  มกราคม  2565

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2565.pdf

กิจกรรมจัดการความรู้

วันที่  27  มกราคม  2565

กิจกรรมจัดการความรู้

วันที่  14  กราคม  2565

คณะกรรมการจัดการความรู้ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ ร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้.pdf

กิจกรรมจัดการความรู้

วันที่  19  สิงหาคม  2564