Visie

Kinderen gaan naar school om dingen te leren. Het is een open deur en het geldt voor iedere school. Maar wat leren ze op school? En hoe? Dat is waar scholen zich van elkaar onderscheiden …

Het 'wat'

Instrumentele vaardigheden

Natuurlijk zijn er de traditionele schoolse vaardigheden. Rekenen, schrijven, lezen, taal, etc. Deze vakgebieden vind je ook op iedere school en dat is niet voor niets. Deze zijn zeer belangrijk. Voor je persoonlijke ontwikkeling, als voorbereiding op het voortgezet onderwijs en uiteraard omdat je deze vaardigheden nodig hebt om mee te kunnen doen in onze maatschappij. Deze instrumentele vaardigheden worden dan ook bij ons op school zeer belangrijk gevonden en krijgen veel aandacht.

Creatief en cultureel

Maar met een goed niveau van rekenen, lezen, taal en schrijven ben je er nog niet. En daarom vinden wij als school dat we met het aanleren van deze vaardigheden ongeveer op de helft zijn. Er is nog zoveel meer dat we ook belangrijk vinden en hierom ook onze aandacht verdient. De creatieve ontwikkeling. Zowel talig, beeldend, dramatisch als muzikaal. Met zowel aandacht voor kennis hieromtrent als eigen vaardigheden. Leren doen, en leren over.

Attitude

Ook samenwerken met anderen om tot een resultaat te komen. Een vaardigheid die in de hedendaagse maatschappij steeds belangrijker wordt en waar we kinderen niet alleen mee laten oefenen, maar wat we ze expliciet leren. En tenslotte zelfstandigheid; leren je werk te plannen, eigen verantwoordelijkheid dragen, zelf invloed uit te oefenen op je leren.

Het 'hoe'

Samen leren

Op de Sterrenwachter leren we in de eerste plaats samen. In een hechte werk- en leefgemeenschap werken we coöperatief. We hechten grote waarde aan het unieke individu met ieder zijn eigen mogelijkheden en beperkingen. En we plaatsen dit altijd in de context van de gemeenschap. Want samen kunnen we veel meer bereiken dan alleen. Kinderen leren hun eigen mogelijkheden kennen en leren ook om te gaan met hun beperkingen, zodat ze later op zichzelf kunnen staan. Dit kan uitsluitend in een omgeving waar de kinderen zich veilig en aanvaard voelen. Een noodzakelijke voorwaarde om tot optimaal leren te komen en één die eisen stelt aan de gemeenschap en het pedagogisch klimaat.

Vrijheid en verantwoordelijkheid

De kinderen krijgen veel vrijheid en verantwoordelijkheid. Uiteraard alleen de vrijheid en verantwoordelijkheid die ze gegeven hun leeftijd, ontwikkelingsfase en persoonlijkheid aankunnen. En verantwoordelijkheid is pas echt, op het moment dat je ook zelf iets hebt in te brengen. De kinderen krijgen dan ook een grote stem in de afspraken die we op school maken. Het is echter niet vrijblijvend. Zonder grenzen voelen kinderen zich niet veilig. Vandaar dat onze belangrijkste regel is: “De afspraken die we maken zijn bindend”. Wat we met de kinderen afspreken, daar houden we ze aan.

Groepsproces

Het groepsproces in een klas is een complex geheel dat voortdurend gevolgd en bijgestuurd moet worden. Dit is een primaire taak van de leerkrachten. Voelt iedereen zich veilig en een onderdeel van de groep? Gaat de samenwerking goed? Is er de juiste balans tussen helpen, geholpen worden en eigen taken? Naast de input van de kinderen zelf en de eigen observatie, zijn de ouders hier een belangrijke informatiebron. Want als een kind zich goed voelt op school, of juist niet, vaak weten de ouders dit als eerste en is het van groot belang dat deze informatie zo snel mogelijk bij de leerkracht komt. En het is onder andere hierom dat wij de ouders ook rekenen tot onze gemeenschap.

Herkenbaar

We bieden zoveel mogelijk leerstof aan binnen een levensechte context. En zoveel mogelijk in aansluiting met hun leef- en belevingswereld. Want wat voor de kinderen echt en herkenbaar is, blijft veel beter hangen dan leerstof die ver van hun bed staat. Hierom hebben wij grote delen van de leerstof in projecten verwerkt. Zo’n project is een aaneengesloten onderwerp of thema dat verschillende vakgebieden en leerdoelen omvat in een voor de kinderen herkenbare context. Dit alles tegen een beproefde didactische achtergrond, waarin wij zorg dragen voor de doorgaande lijn en zorgen dat alle doelen en vaardigheden voldoende aan bod komen.