Tele-therapie

... AFSPRAKEN in deze corona-crisis

Beste zorggebruiker / ouder,

In tijden van crisis werkt ons team heel hard om u of uw kind op te volgen en verder te begeleiden. Door de maatregelen omtrent het corona-virus moeten we noodgedwongen omschakelen naar begeleiding op afstand. Dat is een andere context dan we gewoon zijn en dat betekent misschien ook dat we wat duidelijkheid moeten geven omtrent de afspraken die hierbij gelden.

Verbod op (online) verspreiding van therapie-inhoud !

Ook bij tele-therapie gaat het over een vertrouwelijke interactie tussen therapeut en zorggebruiker. Het is dan ook strikt verboden dat de inhoud van deze therapiesessies in gelijk welke vorm ook op het internet terecht komt. Daarom geldt voor de tele-therapie dat het verboden is om:

  • opnames te maken van de therapie- / begeleidingssessies, noch van de begeleidende therapeut, noch van de deelnemende zorggebruiker(s)
  • het aangeboden therapie-materiaal te kopieëren of te verspreiden digitaal (online) of op pc) of analoog via afdrukken

Inbreuken op deze afspraken zullen automatisch leiden tot de stopzetting van de therapie!

Respect voor de privacy ...

... van onze therapeuten

Onze therapeuten hanteren heel duidelijke instructies om de privacy van elke zorggebruiker te beschermen. Ook tijdens voor de sessies van tele-therapie werden de richtlijnen aangepast aan de situatie en werden richtlijnen verscherpt voor het online contact. We doen er dus alles aan om de privacy van u of kind te beschermen.

Het is logisch dat ook wij van u verwachten om hetzelfde te doen met de privacy van onze therapeuten. Zoals hoger beschreven is het strikt verboden iets uit de therapiesessies te delen op het internet via sociale media of om het even welk ander (online) platform. We verwachten dat u ook alle maatregelen neemt om de privacy van onze therapeuten te respecteren en te beschermen.

Respect voor het aangeboden materiaal !

Onze therapeuten werken hard om u of uw kind het juiste therapie-aanbod te geven. Daarvoor wordt intensief gewerkt door onze medewerkers om materiaal te te maken, te zoeken of aan te passen. Het werk en het materiaal wordt ter beschikking gesteld i.k.v. de therapie en het gebruik blijft auteursrechtelijk beperkt tot de therapie. D.w.z. dat u, onder geen enkele voorwaarde, dit aangeboden materiaal mag kopiëren of verspreiden. Niet digitaal of op papier!

Melding bij inbreuken !

Elke inbreuk op bovenstaande regels zal ernstig genomen worden en door de directie bij de bevoegde autoriteiten als inbreuk gemeld worden!