เว็บไซต์โครงการอบรมพัฒนาทักษะผู้สอนในยุคความปกติใหม่

Teaching Skills for New Normal Era

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

หลักสูตรการสอนผ่านระบบ Teleconference ด้วย Google Hangouts Meet และ Webex

หลักสูตรการเล่าเรื่องดิจิทัลและอินโฟกราฟิก

Digital Stoytelling and Infographic

หลักสูตรการบริหารห้องเรียนเสมือนด้วย Google Classroom

หลักสูตรการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

Active Learning

สามารถลงทะเบียนอบรมด้วยรูปแบบการอบรมด้วยตนเองตามอัธยาศัยบนเว็บไซต์ SSRU next ทุกหลักสูตรได้หรือไม่?

ตอบ ได้ และ ต้องส่งผลงานทุกหลักสูตร (4 ผลงาน) เนื่องจากโครงการนี้มุ่งเน้นการประเมินตามสภาพจริง (สมรรถนะของผู้สอน) ด้วยผลงานในแต่ละหลักสูตร (ไม่มีการประเมินจากการเช็คชื่อผู้เข้าอบรม)

มีสมรรถนะที่ตรงตามหลักสูตรแล้ว ไม่ต้องการอบรมได้หรือไม่?

ตอบ ได้ และ ต้องส่งผลงานทุกหลักสูตร (4 ผลงาน) เนื่องจากโครงการนี้มุ่งเน้นการประเมินตามสภาพจริง (สมรรถนะของผู้สอน) ด้วยผลงานในแต่ละหลักสูตร (ไม่มีการประเมินจากการเช็คชื่อผู้เข้าอบรม)

สามารถเลือกอบรมเฉพาะหลักสูตรที่ต้องการเพิ่มพูนสมรรถนะ/ทักษะ ได้หรือไม่?

ตอบ ได้ และ ต้องส่งผลงานทุกหลักสูตร (4 ผลงาน) เนื่องจากโครงการนี้มุ่งเน้นการประเมินตามสภาพจริง (สมรรถนะของผู้สอน) ด้วยผลงานในแต่ละหลักสูตร (ไม่มีการประเมินจากการเช็คชื่อผู้เข้าอบรม)

เลือกลงทะเบียนรูปแบบอบรมกับวิทยากร (ห้องเรียน) แล้ว สามารถเข้าไปดูคลิปทบทวนได้หรือไม่?

ตอบ ได้

ไม่มีอีเมลบุคลากรมหาวิทยาลัย/ลืมรหัสผ่านอีเมล ต้องติดต่อหน่วยงานใด?

ตอบ ติดต่อเจ้าหน้าที่ไอทีคณะเพื่อประสานสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สามารถติดต่อสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้โดยตรง