สำนักงานอธิการบดี

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตั้งอยู่บนที่ดินสาธารณประโยชน์โนนบักบ้า ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ บนเนื้อที่ประมาณ 525 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ตั้งอยู่ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

สำนักงานอธิการบดี ก่อตั้งขึ้นตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2547 เล่มที่ 121 ตอนที่พิเศษ 23 ก มีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเป็น 2 กองคือกองกลางและ กองนโยบายและแผน ปัจจุบันสำนักงานอธิการบดีมีการบริหารหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดีเป็นแบบการบริหารงานโดยหน่วยงานระดับกอง 3 กอง ประกอบด้วย 1) กองกลาง 2) กองนโยบายและแผน 3) กองพัฒนานักศึกษา ซึ่งทำให้ระบบการบริหารงานของสำนักงานอธิการบดีคล่องตัวขึ้นทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างเต็มศักยภาพ

ปรัชญา

   • มุ่งให้บริการ พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์

   • สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่บริการ สนับสนุน ประสานความร่วมมือ เพื่อให้พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ บังเกิดผลดีอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพ และ ประสิทธิภาพสากล

พันธกิจ

   • เพื่อให้การพัฒนางานของสำนักงานอธิการ บรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และสอดคล้องรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จึงกำหนดพันธกิจหลักไว้ 4 ข้อดังนี้
    1. ให้บริการแก่บุคลากรทั้งภายใน ภายนอก และนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
    2. สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษา
    3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ และมีทักษะในการปฏิบัติงาน มีจิตสำนึกด้านการบริการ
    4. ปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงามร่มรื่นอยู่เสมอ