การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ มหาวิทยาลัย

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษรองศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์พิเศษและศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. 2558

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนของผู้ขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2557

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2557

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2549

เอกสารของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

รวมหนังสือเวียนและหนังสือตอบข้อหารือ

ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561

แนวคิด การพัฒนาหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 60

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 2560

ผลงานทางวิชาการที่ใช้ในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

สรุปเกณฑ์ พ.ศ. 60

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับรวม 2-10)

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2555

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550