รายงานข้อมูล

ของสถานศึกษา

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ

และ รายงานข้อมูลของสถานศึกษา

ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

หมายเหตุ : เนื่องด้วยการพัฒนา Web Apllication มีการอ้างอิง Web Browser ในการพัฒนาโปรแกรม ดังนั้นเพื่อการ

กรอกข้อมูลที่ครบถ้วนและไม่เป็นปัญหา ขอแนะนำให้ใช้ Web Browser ที่แนะนำในข้างท้าย เพื่อเข้ากรอกข้อมูลของระบบนั้น ๆ