ทำเนียบบุคลากร สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

ประวัติส่วนตัว

Tel : 0933278749

Email : srisutham.p@gmail.com

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

ว่าที่ ร.ต.สำรวย นกงาม

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

ประวัติส่วนตัว

Tel : 0885999382

Email : samruaink077@gmail.com

บุคลากรทุกกลุ่ม

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มกฎหมายและคดี