ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์.pdf

📣27/01/2566 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหอพักนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แจ้ง ผอ.สพท.ทุกแห่ง ปฏิทินการย้ายครู สพฐ.ปี 6.pdf

📣12/01/2566 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศ 001pdf.pdf

📣27/12/2565 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 1)

01 ประกาศผลครูดี 2565 ลงเว็ป.pdf

📣23/12/2565 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf

📣25/11/2565 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกรางวัล "ครูดีศรี สพม.บุรีรัมย์ ประจำปี 2565


01 ประกาศผลครูดี 2565 ลงเว็ป.pdf

📣25/11/2565 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกรางวัล "ครูดีศรี สพม.บุรีรัมย์ ประจำปี 2565ประกาศตำแหน่งว่าง ผอ.สถานศึกษา (เพิ่มเติม).pdf

📣28/10/2565 ประกาศผู้อำนวยการสถานศึกษาเพิ่มเติมประกาศผล.pdf

📣30/08/2565 ประกาศผลการประกวดโครงงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565ครุภัณฑ์แบบคัดเลือก.pdf

📣19/07/2565 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์แบบคัดเลือกรายการ จำนวน 3 รายการ 9 โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์แบบคัดเลือกรายการ จำนวน 3 รายการ 9 โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่.pdf

📣19/07/2565 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.เอกสารประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เอกสารหมายเลข 4.pdf

📣30/06/2565 รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

1.เอกสารรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเอกสารหมายเลข 3.pdf

📣30/06/2565 บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

1.เอกสารบัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์เอกสารหมายเลข 2.pdf

📣30/06/2565 แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา

1.เอกสารแบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษาเอกสารหมายเลข 1.pdf

📣30/06/2565 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้ายตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ)

1.เอกสารรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้ายตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ)ว2501-2565-2.pdf

📣30/06/2565 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

1.เอกสารการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕รางวัลคุรุสภา.pdf

📣8/06/2565 ประกาศผลคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๕


รางวัลพฤหัสบดี.pdf

📣8/06/2565 การคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีคุณูปการ เพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี ๒๕๖๕


ว1653 ประกาศ.pdf

📣2/05/2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เรื่อง ผลการสอบและผลการจัดเหรียญรางวัล การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕


img20220428_16342105.pdf

📣29/04/2565 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2565 จำนวน 2 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)img20220425_15582228.pdf

📣25/04/2565 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 6 โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)img20220422_08395785.pdf

📣21/04/2565 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2565 จำนวน 2 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)img20220412_12152723.pdf

📣12/04/2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ขออนุมัติดำเนินการนำร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปเผยแพร่ฯครั้งที่ ๒


img20220412_10173922.pdf

📣11/04/2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ขออนุมัติดำเนินการนำร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๖ โรงเรียนเผยแพร่ฯ ครั้งที่ ๒


ร่างประกาศ.pdf

📣28/03/2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ร่างประกาศและ TOR การจัดซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2565 จำนวน 6 โรงเรียน


ร่างประกาศและ TOR.pdf

📣28/03/2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ร่างประกาศและ TOR การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ 2 กลุ่ม


📣24/02/2565 สพม. บุรีรัมย์ แจ้ง เรื่องประกาศราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมตกแต่งภายใน Build-in สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์


📣22/02/2565 สพม. บุรีรัมย์ แจ้ง เรื่อง ขออนุมัติประกาศขอบเขตละรายละเอียดเกณฑ์ลักษณะเฉพาะ (TOR : Terms of Reference) การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ประกาศเผยแพร่

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์01.pdf
ประกาศตำแหน่งว่าง ผอ.รร.เพิ่มเติม.pdf

📣 12/01/2565 สพม. บุรีรัมย์ แจ้ง เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา