กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสาวจัตุพร  แปวไธสง

 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

นางสาวฉวัฒญา​ ฉิมมา

 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวศิริวัฒนาพร  พริ้งเพราะ

 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายทัศวิน  โขรัมย์

 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายสัจจา  ประเสริฐกุล

 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวปราณีต ชึรัมย์

 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุพิชฌาย์ ศรีโคตร

 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายภาณุวัชร  ปุรณะศิริ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวศรุดา  ดีใจ 

 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

นางสาวสุจริตรา  กุสิรัมย์

ศึกษานิเทศก์

นางสาวณัฏฐศศิ  ศรีสุธรรม

 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาวสมนึก  นครวงศ์

 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาวพรพิมล  พาราษฎร์  

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางรสสุคนธ์  ศรีสันดา

ศึกษานิทศก์ชำนาญการพิเศ

นางสาวธัญดา ศรีณรงค์

พนักงานราชการ