กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสาวอภิณญาณ บุญอุไร

ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางเพ็ญพิมล เทพทอง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายสถิต การเพียร

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวปราณีต ชึรัมย์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายทัศวิน โขรัมย์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวฉวัฒญา​ ฉิมมา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวศิริวัฒนาพร พริ้งเพราะ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายภานุวัชร ปุรณะศิริ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวจัตุพร แปวไธสง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายสัจจา ประเสริฐกุล

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุพิชฌาย์ ศรีโคตร

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวศรุดา ดีใจ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุจริตรา กุสิรัมย์

ศึกษานิเทศก์

นางสาวณัฏฐศศิ ศรีสุธรรม

ศึกษานิเทศก์

นางสาวสมนึก นครวงศ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาวธัญดา ศรีณรงค์

พนักงานราชการ