สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (ข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีพ.ศ. 2566)

O21.6สรุปจัดซื้อจัดจ้างเม.ย.66.pdf
O21.7สรุปจัดซื้อจัดจ้างพ.ค.66.pdf

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) 

ประจำเดือนพฤษถาคม 2566

O21.6สรุปจัดซื้อจัดจ้างเม.ย.66.pdf

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนเมษายน 2566

O21.5สรุปจัดซื้อจัดจ้างมี.ค.66.pdf

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนมีนาคม 2566

O21.4สรุปจัดซื้อจัดจ้างก.พ.66.pdf

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

O21.3สรุปจัดซื้อจัดจ้างม.ค.66.pdf

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนมกราคม 2566

O21.2สรุปจัดซื้อจัดจ้างธ.ค.65.pdf

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนธันวาคม 2565

O21.1สรุปจัดซื้อจัดจ้างพ.ย.65.pdf

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนพฤศจิการยน 2565

O21.0สรุปจัดซื้อจัดจ้างต.ค.65.pdf

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนตุลาคม 2565