Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวาคม


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน และระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อมโปรแกรมสำนักงานประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3 โครงการ 9 โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และราคากลางครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนและระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อมโปรแกรมสำนักงานประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3 โครงการ 9 โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประกาศย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2564

ข่าวกิจกรรม

วันนี้ 7 กันยายน 2564 ที่ห้องประชุมไชยมงคล นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประธานดำเนินการคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2565

การพัฒนาระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

ขอเชิญชวนคุณครูผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนมาตฐานสากล และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมรับชมการประชุมทางไกลการพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

#ขอเชิญชวน` ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คุณครูผู้รับผิดชอบงานวีถีพุทธ และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมรับชมการประชุมทางไกลการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

สพฐ. เชิญชวนท่านที่สนใจ #สมัครใจพัฒนาตัวเอง ลองเข้ามาเรียนรู้ร่วมกันก่อนใน #สวนสนุกการเรียนรู้ AL วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

ขอขอบคุณคอลัมน์ "ใต้ร่มเงา สพฐ." หน้าการศึกษา หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

ขอขอบคุณคอลัมน์ "รอบรั้วการศึกษา" หน้าการศึกษา หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564

16 กรกฎาคม 2564 สพม.บุรีรัมย์ จัดรายการวิทยุ "คุยเฟื่องเรื่องการศึกษา" ประจำทุกวันศุกร์ เวลา 08.00-08.30 น. See

12 กรกฎาคม 2564 พระครูนิเทศก์ธรรมคุณ ดร. เจ้าอาวาสวัดโนนดินแดงใต้เจ้าคณะอำเภอโนนดินแดงได้มีเมตตาบริจาคปัจจัยสนับสนุนโครงการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดขมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 จำนวน 10,000 บาท. See More

12 กรกฎาคม 2564 พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์ ปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Webinar) เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการนิเทศการศึกษาให้แก่ศึกษานิเทศก์ทุกระดับ ณ ห้องประชุม สพฐ.1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

See More

12 กรกฎาคม 2564 ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เปิดเผยหลังประชุมคณะกรรมการจัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือและการคุ้มครองนักเรียน กิจกรรมการประชุมระดมความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียน ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรร… See More

9 กรกฎาคม 2564 ที่ห้องประชุมไชยมงคล ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา See More

8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ See More

6 กรกฎาคม 2564 ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า See More

2 กรกฎาคม 2564 ที่โรงเรียนเหลืองพนาพิทยาคม อ.นางรอง ดร.กฤษ ละมูญมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ See More

ข่าวจากหน่วยงานอื่น

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
การรับสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคีและสำนึกความเป้นไทย ภายใต้หัวข้อ เด็กอวด ทำดี รอบที่ 2
มหาวิทยาลัยสารคราม การสอบคัดเลือกภูมิศาสตร์โอลิมปิก ประจำปี 2565

เว็บไซต์จากหน่วยงานอื่น