กลุ่มบริหารงานบุคคล

Personel management department

ประกาศจากกลุ่มบริหารงานบุคคล

  1. แบบฟอร์มการบันทึกใบประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา (Link)

  2. ส่งไฟล์ แบบข้อตกลงการพัฒนางาน (PA) (Link)

  3. แบบสำรวจการขอรับการประเมินการเลื่อนวิทยฐานะ ว9(วPA) (Link)

  4. แบบฟอร์มบันทึกการพัฒนาตนเอง (การอบรม) (Link)

  5. แบบฟอร์มบันทึกรางวัล/เชิดชูเกียรติ/วิทยากร (การแข่งขันต่างๆ) (Link)

  6. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน สายงานการสอน (คลิก)

  7. รายงานประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานฯ (คลิก)

  8. บัญชีรายละเอียดเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและให้รับค่าตอบแทนพิเศษ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู แนบท้ายคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ 180/2564 สั่ง ณ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564 (Link)

  9. กำหนดการประเมิน (Link) และ คำสั่งแต่งตัั้งคณะกรรมการกลั่นกรองฯ วิทยฐานะ ประจำปีการศึกษา 2563 (Link)