ตารางการออกบริการวิชาการ สพม33 ปรับปรุง 16 พย 61

กิจกรรมภายใต้โครงการความร่วมมือ

ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2561 (พิธีเปิด) ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561(ค่ายวิชาการฯ)

12 กันยายน 2561 พิธีเปิดงานความร่วมมือ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

bit.ly/25610912MOU

1-3 ตุลาคม 2561 โรงเรียนจารย์วิทยาคารเข้าอบรมระยะสั้นที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

อ่านต่อที่.. http://bit.ly/25611003

11 ตุลาคม 2561 ร่วมแสดงนิทรรศการ Open house ณ โรงเรียนจารย์วิทยาคาร

อ่านต่อที่.. http://bit.ly/25611011

ปฏิทินกิจกรรม - ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 044 041 554 - 5