ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow) กระบวนการจัดเก็บเอกสาร มคอ. ในระบบออนไลน์ 

ตัวอย่าง  มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

ตัวอย่าง มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 

ตัวอย่าง  มคอ.6 รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

ตัวอย่าง  มคอ.7 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร