ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow) กระบวนการจัดเก็บเอกสาร มคอ. ในระบบออนไลน์

ตัวอย่าง มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา

ตัวอย่าง มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม

ตัวอย่าง มคอ.6 รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม

ตัวอย่าง มคอ.7 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร