ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow) กระบวนการจัดเก็บเอกสาร มคอ. ในระบบออนไลน์

ตัวอย่าง มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา

ตัวอย่าง มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม

ตัวอย่าง มคอ.6 รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม

ตัวอย่าง มคอ.7 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร

รวมภากกิจกรรม 2564 ฝ่ายวิชาการ

  • ภาพกิจกรรมโครงการวิศวกรสังคม กลุ่มย่อยการซ่อมบำรุงระบบประปาประจำหมู่บ้าน ต.ผือ อ.จอมพระ จังหวัดสุรินทร์


เอกสารเผยแพร่


แผนพัฒนาหลักสูตรและปฏิทินงานประจำปี