คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการให้บริการวิชาการทางเทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาบุคลากรผู้เรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับปริญญาตรี ดังนั้นสาขา ฯ จึงมีความมุ่งมั่นในการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานให้แก่นักเรียน นักศึกษา เยาวชนบุคคลผู้สนใจ และองค์กรต่าง ๆ ในการนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ การพัฒนางานตลอดจนการใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้จะสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เพื่อให้บุคลากรในทุก ๆ ภาคส่วนของจังหวัดสุรินทร์ให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล การฝึกอบรมเป็นกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาบุคลากร เนื่องจากคนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ซึ่งสามารถนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จหรือล้มเหลวได้ ดังนั้นหากองค์กรใดที่มีบุคลากรที่มีศักยภาพจึงเป็นองค์กรที่เข้มแข็งก็สามารถแข่งขันกับองค์กรอื่นๆได้อย่างเต็มศักยภาพ