หนังสือ

บันทึกข้อความ

0083 ห้อง 29101 อ.กนกวรรณ ยันตะบุศย์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ความเป็นมืออาชีพ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 08.00-17.00 น.

ศธ.0546.07(1)(ก)/ว1394-5372 ห้อง 29101 สถาบันวิจัยและพัฒนา 16 มกราคม 2562 14.00 เป็นต้นไป

ศธ0546.02/1773 ห้อง 29109 สำนักงานคณบดี คณะครูศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ 11 ตุลาคม 2561 08.00-16.30 น.

สสท 0546.10/798 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จากห้อง29101เปลี่ยนเป็นห้อง สนง. 19 กันยายน 2561 08.00-16.00 น.

วท 1289/2562 จันทร์ทิพย์ ถนัดเพิ่ม ห้องประชุม สนง. 15-16 กันยายน 2561 08.00-17.00 น.

คส.214/2561-3598 ห้อง 29103 สาขาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ 1-2 กันยายน 2561 08.00-16.30 น.

สร 0127.1/15/287 ห้องประชุม สนง.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนอกเมือง 23,24,29 สิงหาคม 2561 08.00-16.00 น.

สสท 731/2561 ห้องประชุม 29101,29112-29113 สำนักงานส่งเสริมและงานทะเบียน 25-26 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-16.00 น.

0051/2561 ห้องประชุม สนง.สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 11,19,26 สิงหาคม 2561 08.00-16.00 น.

ศธ 0546 07(1)(ข)-08 ห้องประชุม 29101 สถาบันวิจัยและพัฒนา 30 สิงหาคม 2561 13.00-14.00น.