จองห้องประชุมออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ปฏิทินการใช้ห้องประชุม

ระเบียบการให้บริการห้องคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟิกระดับสูง (45303) iMac

นโยบาย

  • ห้องคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟิกระดับสูง iMac (2013) ใช้ระบบปฏิบัติการ macOS Catalina ซึ่ง Apple id เป็นของคณะ ผู้ใช้งานสามารถเลือกเพิ่มโปรแกรมได้จาก App store แบบฟรี

ผู้ขอใช้บริการ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา

1. ตรวจสอบตารางการใช้ห้อง ในระบบออนไลน์ หรือ สอบถามเจ้าหน้าที่และสามารถลงชื่อจองใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ล่วงหน้าได้ที่ห้องสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ฯ

2. กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ หรือขอแบบฟอร์มกับเจ้าหน้าที่ กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนและระบุวัตถุประสงค์ในการขอใช้บริการให้ชัดเจนล่วงหน้าก่อนใช้บริการอย่างน้อย 3 วัน

3. เมื่อได้รับอนุญาตแล้วกรุณาติดต่อประสานงานล่วงหน้าในการจัดสถานที่และการใช้โสตทัศนูปกรณ์กับเจ้าหน้าที่

4. กรณียกเลิกการใช้บริการกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

5. ผู้ขอใช้บริการสามารถใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ได้ในเวลาทำการ ตั้งแต่ 08.00-17.00 น.

6. ในช่วงเวลาการใช้ห้องหรือภายหลังเสร็จสิ้นการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หากตรวจสอบพบว่ามีวัสดุ อุปกรณ์ภายในห้องชำรุดเสียหาย โดยเกิดจากผู้ขอใช้บริการ ท่านจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นตามจริง

ข้อปฏิบัติในการใช้บริการห้องคอมพิวเตอร์สำหรับงานกาฟิกระดับสูง

1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย

2. ห้ามนำกระเป๋าเข้ามาในห้อง

3. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในห้องโดยเด็ดขาด

4. ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น

5. ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด

6. ห้ามเล่นเกมส์โดยเด็ดขาด

7. ห้ามนำการย้าย ดัดแปลง สับเปลี่ยน ถอด อุปกรณ์ ปลั๊กต่าง ๆ ทั้งหมด ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

8. ห้ามทำการลบ แก้ไข ปรับแต่งและเปลี่ยนระบบโดยเด็ดขาด

9. ข้อมูลต่าง ๆ จะบันทึกลงใน Document เท่านั้น และแฟ้มข้อมูล หรือไดเร็คทรอรี่ที่สร้างขึ้นจะถูกลบ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10. ใช้งานเครื่อง iMac เสร็จแล้วให้ Shutdown เครื่อง


ระเบียบการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

นโยบายการบริการจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

1. ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับคณาจารย์และนักศึกษา

2. ให้ความสำคัญในการสืบค้นข้อมูลเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง เน้นการศึกษาค้นคว้า วิจัย และพัฒนาศักยภาพด้วยตนเอง

3. ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์บริหารจัดการเรียนการสอน

การขออนุญาตใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ผู้ขอใช้บริการ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา

1. ตรวจสอบตารางการใช้ห้อง ในระบบออนไลน์ หรือ สอบถามเจ้าหน้าที่และสามารถลงชื่อจองใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ล่วงหน้าได้ที่ห้องสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ฯ

2. กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ หรือขอแบบฟอร์มกับเจ้าหน้าที่ กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนและระบุวัตถุประสงค์ในการขอใช้บริการให้ชัดเจนล่วงหน้าก่อนใช้บริการอย่างน้อย 3 วัน

3. เมื่อได้รับอนุญาตแล้วกรุณาติดต่อประสานงานล่วงหน้าในการจัดสถานที่และการใช้โสตทัศนูปกรณ์กับเจ้าหน้าที่

4. กรณียกเลิกการใช้บริการกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

5. ผู้ขอใช้บริการสามารถใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ได้ในเวลาทำการ ตั้งแต่ 08.00-17.00 น.

6. ในช่วงเวลาการใช้ห้องหรือภายหลังเสร็จสิ้นการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หากตรวจสอบพบว่ามีวัสดุ อุปกรณ์ภายในห้องชำรุดเสียหาย โดยเกิดจากผู้ขอใช้บริการ ท่านจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นตามจริง

7. ผู้ใช้บริการต้องดูแลรับผิดชอบ เปิด-ปิดไฟ เครื่องปรับอากาศ รักษาความสะอาด และไม่นำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

8. ห้ามเคลื่อนย้ายโต๊ะ อุปรกรณ์ต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

9. ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เสาร์ - อาทิตย์ ให้ติดต่อที่สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยตรงเพื่อพิจารณาเป็นกรณี

ข้อปฏิบัติในการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย

2. ห้ามนำกระเป๋าเข้ามาในห้อง

3. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในห้องโดยเด็ดขาด

4. ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น

5. ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด

6. ห้ามเล่นเกมส์โดยเด็ดขาด

7. ห้ามนำการย้าย ดัดแปลง สับเปลี่ยน ถอด อุปกรณ์ ปลั๊กต่าง ๆ ทั้งหมด ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

8. ห้ามทำการลบ แก้ไข ปรับแต่งและเปลี่ยนระบบโดยเด็ดขาด

9. ข้อมูลต่าง ๆ จะบันทึกลงใน ไดร์ฟ D:\ เท่านั้น และแฟ้มข้อมูล หรือไดเร็คทรอรี่ที่สร้างขึ้นจะถูกลบ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10. ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วให้ Shutdown เครื่อง


ระเบียบการให้บริการห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

การขออนุญาตใช้ห้องประชุม

การใช้ห้องประชุม 29101,29109,29112-29113 กำหนดให้ใช้สำหรับการจัดประชุม สัมมนา อบรม เท่านั้น

ในกรณีที่ทางมหาวิทยาลัย คณะ หน่วยงานอื่น คณาจารย์ ต้องการใช้ห้องอย่างเร่งด่วน หรือ ประชุม อบรม สัมมนา ผู้ที่ขอใช้ห้องในการเรียนการสอน ต้องหลีกทางให้ โดยที่ทางผู้ดูแลห้องอาจไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผู้ขอใช้บริการ (บุคคลภายใน)

1. ตรวจสอบตารางการใช้ห้อง ในระบบออนไลน์ หรือ สอบถามเจ้าหน้าที่และสามารถลงชื่อจองใช้ห้องประชุมล่วงหน้าได้ที่ห้องสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ฯ

2. กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ หรือขอแบบฟอร์มกับเจ้าหน้าที่ กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนและระบุวัตถุประสงค์ในการขอใช้บริการให้ชัดเจนล่วงหน้าก่อนใช้บริการอย่างน้อย 3 วัน

3. เมื่อได้รับอนุญาตแล้วกรุณาติดต่อประสานงานล่วงหน้าในการจัดสถานที่และการใช้โสตทัศนูปกรณ์กับเจ้าหน้าที่

4. กรณียกเลิกการใช้บริการกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

5. ผู้ขอใช้บริการสามารถใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ได้ในเวลาทำการ ตั้งแต่ 08.00-17.00 น.

6. ในช่วงเวลาการใช้ห้องหรือภายหลังเสร็จสิ้นการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หากตรวจสอบพบว่ามีวัสดุ อุปกรณ์ภายในห้องชำรุดเสียหาย โดยเกิดจากผู้ขอใช้บริการ ท่านจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นตามจริง

7. ผู้ใช้บริการต้องดูแลรับผิดชอบ เปิด-ปิดไฟ เครื่องปรับอากาศ รักษาความสะอาด และไม่นำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในห้องประชุม

8. ห้ามเคลื่อนย้ายโต๊ะ อุปรกรณ์ต่าง ๆ ในห้องประชุม

9. ใช้ห้องประชุม เสาร์ - อาทิตย์ ให้ติดต่อที่สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยตรงเพื่อพิจารณาเป็นกรณี

10. กรณีจองห้องใช้ในการเรียนการสอน สามารถจองได้ไม่เกิน 7 ครั้ง ต่อเดือน ต่อหนึ่งอาจารย์ผู้สอน

ผู้ขอใช้บริการ (บุคคลภายนอก)

1. ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ดูแลห้อง ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. ทำหนังสือถึงมหาวิทยาลัย/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. เมื่อได้รับอนุญาตแล้วกรุณาติดต่อประสานงานล่วงหน้าในการจัดสถานที่และการใช้เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์กับเจ้าหน้าที่

4. กรณียกเลิกการใช้บริการกรุณาแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

5. ผู้ขอใช้บริการสามารถใช้ห้องประชุมได้ในเวลาทำการ ตั้งแต่ 08.00-17.00 น

6. ในช่วงเวลาการใช้ห้องหรือภายหลังเสร็จสิ้นการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หากตรวจสอบพบว่ามีวัสดุ อุปกรณ์ภายในห้องชำรุดเสียหาย โดยเกิดจากผู้ขอใช้บริการ ท่านจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นตามจริง

7. ผู้ขอใช้บริการต้องรักษาความสะอาด และไม่นำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในห้องประชุม

8. ห้ามเคลื่อนย้ายโต๊ะ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องประชุม

9. ** ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการใช้สถานที่ ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สนามกีฬา **


ข้อปฏิบัติในการใช้บริการห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

1. ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น

2. ห้ามสูบบุหรีในห้องประชุม

3. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในห้องโดยเด็ดขาด

4. ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด

5. รักษาความสะอาดในห้องประชุม

6. ใช้โสตทัศนูปกรณ์ด้วยความระมัดระวัง หากชำรุดหรือสูญหาย ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบตามมูลค่าของความเสียหายที่เกิดขึ้น หากเกิดปัญหาหรือข้อสงสัยให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ ห้อง 29110


แบบฟอร์มจองห้องประชุม และห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์