สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกับเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “คลินิกบทความวิจัยวิชาการ” เพื่อพัฒนานักวิจัยให้มีศักยภาพในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพทางวิชาการ ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างโอกาสแก่นักวิจัยในการแข่งขันรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ ในวันที่ 14-15 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

1. กลุ่มศึกษาศาสตร์
2. กลุ่มสังคมศาสตร์/วิทยาการจัดการ/เศรษฐศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. วิทยาศาสตร์สุขภาพ

กลุ่มเป้าหมาย

นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่มีรายงานวิจัยพร้อมที่จะพัฒนาเป็นบทความวิจัยหรือร่างบทความวิจัย จำนวน 40 คน