ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

zoom งานประกัน 5-6 สิงหาคม 2564
งานนำเสนอไม่มีชื่อ
user ผู้ดูแล เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูล


ทำไมต้องมีระบบนี้

1. เตรียมความพร้อมก่อนบันทึกข้อมูล ในระบบ CHE QA Online เนื่องจากระบบเปิดให้บันทึกขอมูลตามเวลาที่กำหนด ทำให้บันทึกข้อมูลไม่ทันตามกำหนด

2. ใช้งานง่าย แก้ไขไฟล์ได้โดยไม่ต้อง Download มาแก้ไข แล้วทำการ Upload ใหม่ สามารถแก้ไขไฟล์ในเครื่องคอมพิวเตอร์บุคลากรได้เลย ระบบจะ Update อัตโนมัติ

3. ข้อมูลปลอดภัยมั่นคงถาวร ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ใน Server Google ที่มีระบบความปลอดภัยสูง ตามมาตรฐานสากล เมื่อคอมพิวเตอร์บุคลากรเสียหาย หรือชำรุดก็ยังมีข้อมูลที่อยู่ในคลาวด์คอมพิวติ้ง

4. รองรับการประเมินแบบ Online สามารถตรวจประเมินผ่านเว็บไซต์ได้

5. คณะมีข้อมูลงานประกันการศึกษาแบบ Online

6. ผู้บริหารสามารถตรวจสอบ ติดตาม การทำงาน การ Update ข้อมูล งานประกันคุณภาพการศึกษาได้ง่าย

7. เป็นแบบอย่าง หรือต้นแบบที่ดี ในการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษา

8. เตือนสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันในปฏิทินงานประกันคุณภาพการศึกษาออนไลน์

9. มีแนวทาง แบบฟอร์ม หรือตัวอย่าง ให้ในการทำงานประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน

ข่าวสาร