มคอ.

ตัวอย่าง มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา

ตัวอย่าง มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม

ตัวอย่าง มคอ.5 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา

ตัวอย่าง มคอ.6 รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม

ตัวอย่าง มคอ.7 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร

รายละเอียด KPI ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)

สรุปการส่ง มคอ. ปีการศึกษา 2/2559 ณ วันที่ 15/6/2560