ห้องเรียนกลางอาคารสมเด็จพุฒาจารย์ (อาคาร 36) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม