ผลงานวิจัย:

1. การสร้างเว็บไซต์ประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปี 2559

2. การศึกษาการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปี 2559

3. การใช้งานสื่อสารสนเทศและสังคม ออนไลน์ในการพัฒนางานด้านวิชาการของคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปี 2559

อยู่ระหว่างจัดทำ

1. การศึกษาความเป็นไปได้ในการรับและการส่งหนังสือราชการด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในหน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

2. เว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

3. เว็บไซต์บริหารจัดการครุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ด้วย QR-Code

4. เว็บไซต์บริหารจัดการ มคอ. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

บทความทางวิชาการ/บทความในหนังสือ:

1. การศึกษาการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์" การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561

2. สุรเชษฐ์ วงศ์ชัยประทุม, มานะชัย จันทอก และแดงน้อย ปูสาเดช. (2561, เมษายน). “ระบบการใช้งานสื่อสารสนเทศและสังคม ออนไลน์ในการพัฒนางานด้านวิชาการของคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์” การประชุมวิชาการ เสนอผลงานวิจัยระดับชาติ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุรินทร์. ครั้งที่ 13. หน้า 116.

ข่าวสาร