ความเป็นมาและแนวทางการดำเนินงาน

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนสุรนารีวิทยา

โรงเรียนสุรนารีวิทยาได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ มีเลขสมาชิกพระราชทาน ๗-๓๐๐๐๐-๐๑๘ ได้ดำเนินการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ๔ ด้าน ๕ องค์ประกอบ มีการบูรณาการสู่การเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมศึกษาพรรณไม้ในเขตพื้นที่ศึกษาผ่านกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามระบบคณะสี ๑๒ คณะสี และบูรณาการกับกิจกรรมชมรมที่เกี่ยวข้องได้แก่ ชมรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ชมรมถ่ายภาพ ชมรมโสตทัศนศึกษา ชมรมนาฏศิลป์ ชมรมศิลปะ ชมรมดนตรีไทย ชมรมดุริยางค์ โดยมีพืชศึกษา คือ ชมจันทร์ ได้รับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑