กลุ่มงานแผนงาน

นายคงศักดิ์ โหมกลาง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มงานงบประมาณ

ฝ่ายงบประมาณ

หน้าหลัก

นายมานะ เมยขุนทด 

หัวหน้างานแผนงาน

นายอาทิตย์ ธุระรักษ์ 

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎิ์ คงวิชา

หัวหน้างานควบคุมภายใน