ลงทะเบียนอบรม

การรับสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การใช้ Google Classroom เพื่อจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21"

ลงทะเบียนกรณีที่ 1 อบรมที่โรงเรียนโนนสูงศรีธานี


ลงทะเบียนกรณีที่ 2 ผู้ใช้ Google Classroom ในการจัดการเรียนการสอนอยู่แล้ว

(ยังไม่เปิดให้ลงทะเบียน)