กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 

SRIAYUDHYA OPEN HOUSE 2023

กิจกรรมตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาไทย >> https://forms.gle/NGLHTpatFrNi2Rqx6

ช่องทางการติดตามกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย >> เพจ Facebook ภาษาไทย ศ.อ. ขอเล่า

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

     นางสาวภัทรสุดา บุญมั่น  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทอง

ในการแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.๔ - ม.๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙   ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒

    งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙   ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒

การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

นายกิตติพนธ์ เรืองบวรเกศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ ได้รับรางวัลชมเชย รอบเจียระไนเพชร

รับเครื่องเขียนพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เกียรติบัตร และทุนการศึกษาจากสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี

นางสาวศลิษา สงแสง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๔  สอบได้คะแนนผ่านเกณฑ์ รอบเจียระไนเพชร

รับพระราชทานเครื่องเขียนจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเกียรติบัตร

การประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐ (มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี) 

การประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติ 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

หัวข้อ “พระบารมีปกเกล้า ชาวประชาร่มเย็น”

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

การแข่งขันพูดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติ ร.๙ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) 

นางสาวกรวิกา  ชูแก้ว  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒  และนางสาวปวันพัสตร์  เล่นทัศน์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑

เข้าร่วมการแข่งขันพูดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผลงานและความภาคภูมิใจ กลุ่มสาระผลงานและความภาคภูมิใจการเรียนรู้ภาษาไทย

กิจกรรมเห่เรือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

การแข่งขันทักษะการพูด รายการตีฝีปาก