กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

ช่องทางการติดตามกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย >> เพจ Facebook ภาษาไทย ศ.อ. ขอเล่า

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

นางสาวภัทรสุดา บุญมั่น ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทอง

ในการแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.๔ - ม.๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒

การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

นายกิตติพนธ์ เรืองบวรเกศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ ได้รับรางวัลชมเชย รอบเจียระไนเพชร

รับเครื่องเขียนพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เกียรติบัตร และทุนการศึกษาจากสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี

นางสาวศลิษา สงแสง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๔ สอบได้คะแนนผ่านเกณฑ์ รอบเจียระไนเพชร

รับพระราชทานเครื่องเขียนจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเกียรติบัตร

การประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐ (มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี)

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

การประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

หัวข้อ “พระบารมีปกเกล้า ชาวประชาร่มเย็น”

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

การแข่งขันพูดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติ ร.๙ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร)

Carousel imageCarousel imageCarousel image

นางสาวกรวิกา ชูแก้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒ และนางสาวปวันพัสตร์ เล่นทัศน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑

เข้าร่วมการแข่งขันพูดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผลงานและความภาคภูมิใจ กลุ่มสาระผลงานและความภาคภูมิใจการเรียนรู้ภาษาไทย

กิจกรรมเห่เรือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

การแข่งขันทักษะการพูด รายการตีฝีปาก