กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

Updated News

กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า กำหนดจัดกิจกรรม วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562

กำหนดการจัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 24 - 26 มกราคม 2563

ผลงานนักเรียน/ครู

กิจกรรมจิตอาสา/กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

การประกวดระเบียบแถวสวนสนามฯ ปีการศึกษา 2561


ตัวอย่างการประกวดระเบียบแถวสวนสนามที่ถูกต้อง