Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมติว สอบ ธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมตักบาตรเช้าทุกวันศุกร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันสำคัญ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมสวดมนต์หมู่สรภัญญะทุกวันศุกร์

ปีการศึกษา ๒๕๖๒

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

โครงงานคุณธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๖ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

กิจกรรมร้องเพลงคุณธรรม ม.ต้น

กิจกรรมร้องเพลงคุณธรรม ม.ปลาย

กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ระดับ ม.ต้น

กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ระดับ ม.ปลาย

กิจกรรมประกวดมารยาทไทย ระดับ ม.ต้น

กิจกรรมประกวดมารยาทไทย ระดับ ม.ปลาย

กิจกรรมสวดมนต์แปลภาษาอังกฤษ ระดับ ม. ๑ - ๖

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
74913505_2447632608696552_5565659163702461546_n.mp4

ศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙

รางวัลเหรียญทอง

สวดมนต์แปลภาษาอังกฤษ

594729635.007117.mp4

ศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙

รางวัลเหรียญทอง

การเล่านิทานคุณธรรม

ศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษารางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ ๔ รายการประกวดมารยาทไทย ระดับ ม.๑-๓ผู้เข้าแข่งขัน๑. เด็กชายภัทรกร นวลอินทร์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑๑๒. เด็กหญิงณรัมดา สายจันทดี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑๒ครูผู้ฝึกสอน๑. นางบุษยรา นิรันดรธรากุล๒. นางสาวสุภาพร เสนเพ็ง

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับเขตพื้นที่

รางวัลเหรียญทอง ประเภทเล่านิทาน ม.ต้น และ ม.ปลาย

ผู้เข้าแข่งขัน

1. เด็กหญิงณัฐวรา ชมแก้ว ระดับชั้น ม.ต้น

2. นางสาวสุมาลี ปัสสา ระดับชั้น ม.ปลาย

ครูผู้ฝึกสอน

1. นางสาวอาทิตยา วงษ์วรรณ ฝึกสอนระดับ ม.ต้น

2. นางสาวสุทธิตา อินพรม ฝึกสอนระดับ ม.ปลาย


กิจกรรมตักบาตรเช้า ปีการศึกษา ๒๕๖๒

กิจกรรมตักบาตรเช้า ปีการศึกษา ๒๕๖๑

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑

กิจกรรมสอบธรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑

กิจกรรมตักบาตรเช้า ปีการศึกษา ๒๕๖๐