SCIENCE AND TECHNOLOGY

Sri Ayudhya School under the Royal Patronage of H.R.H. Princess Bejraratanarajsuda

แนะนำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


Tip and Tig วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรม : วันวิทยาศาสตร์

ติดตามข่าวสาร

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์

ขอเชิญชวนนักเรียนเเละผู้ปกครองรับชมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

ผ่านดาวเทียม ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

https://www.dltv.ac.th/home

กิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ปฏิทินกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี

***เเจ้งข่าวสารครูภายในกลุ่มสาระฯ***

  • ดาวน์โหลด แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562

  • ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ KPA

คลังข้อสอบ

การติดต่อ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี

โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

วันเวลาทำการ : Monday - Friday, 08:30am to 16:30pm

ที่อยู่ : 497 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0-2245-1717

อีเมล์ : information@sriayudhya.ac.th