ตารางเรียน/ข้อมูลการเรียนของนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

*** ศึกษาข้อมูลประมวลรายวิชา ภาระงาน และช่องทางติดต่อครูผู้สอนได้ที่

..:: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ::..

ตารางเรียน

m1.pdf

รายละเอียดวิชาเรียน

m1_165.pdf

รายละเอียดห้องเรียนวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี)

ห้องเรียนเพิ่มเติม ม.1.pdf

รายชื่อนักเรียนวิชาเพิ่มเติม
(เลือกเสรี)-เรียงตามห้อง

ประกาศรายชื่อ-ตามห้อง.pdf


..:: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ::..

ตารางเรียน

m2.pdf

รายละเอียดวิชาเรียน

m2_165.pdf

รายละเอียดห้องเรียนวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี)

ห้องเรียนเพิ่มเติม ม.2.pdf

รายชื่อนักเรียนวิชาเพิ่มเติม
(เลือกเสรี)
เรียงตามห้อง

ประกาศรายชื่อ-รายห้อง.pdf

..:: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ::..

ตารางเรียน

m3.pdf

รายละเอียดวิชาเรียน

m3_165.pdf

ตารางคาบซ่อมเสริม

เสริมความรู้ ม.3.pdf

รายละเอียดการสอนซ่อมเสริม

แนวทางเสริมความรู้ ม.3.pdf

..:: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ::..

ตารางเรียน

m4.pdf

รายละเอียดวิชาเรียน

m4-165 .pdf

..:: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ::..

ตารางเรียน

m5.pdf

รายละเอียดวิชาเรียน

m5-165.pdf

..:: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ::..

ตารางเรียน

m6.pdf

รายละเอียดวิชาเรียน

m6-165.pdf

ตารางคาบซ่อมเสริม

เสริมความรู้ ม.6.pdf

รายละเอียดการสอนซ่อมเสริม

แนวทางเสริมความรู้ ม.6.pdf