แหล่งเรียนรู้ การเรียนการสอนออนไลน์ วิชาภาษาญี่ปุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

   • วิชา ญ21216 ภาษาญี่ปุ่น 2

   • วิชา ญ21218 ภาษาญี่ปุ่นเสริมทักษะ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

   • วิชา ญ31283 ภาษาญี่ปุ่น 2

   • วิชา ญ31286 ภาษาญี่ปุ่นเสริมทักษะ 2

   • วิชา ญ30272 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2

   • วิชา ญ30292 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

   • วิชา ญ22216 ภาษาญี่ปุ่น 4

   • วิชา ญ22218 ภาษาญี่ปุ่นเสริมทักษะ 4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

 • วิชา ญ32284 ภาษาญี่ปุ่น 4

 • วิชา ญ30278 ภาษาญี่ปุ่นฟัง-พูด 2

 • วิชา ญ30274 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 4

 • วิชา ญ30294 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

   • วิชา ญ22216 ภาษาญี่ปุ่น 6

   • วิชา ญ23218 ภาษาญี่ปุ่นเสริมทักษะ 6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2