กิจกรรม วันวิชาการ

Sri Ayudhya Open House 2022

วันที่ 9-15 กุมภาพันธ์ 2565

วิสัยทัศน์

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ความรู้ ทักษะ กระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ สามารถใช้เทคโนโลยีในการสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรม เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพสุจริตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม ความรู้ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

2. สร้างแนวทางและเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพสุจริต

3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรม

4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพสุจริตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning

เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพสุจริตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม นำความรู้ เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศและเป็นพลโลก

3. ครูมีศักยภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning

4. ครูมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และใช้วิจัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนา

ความสำคัญของการงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิต การอาชีพและเทคโนโลยี มาใช้ประโยชน์ในการทำงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และแข่งขันในสังคมไทยและสากลเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทำงานและมีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุข

เรียนรู้อะไรในการงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวมเพื่อให้มีความรู้ความสามารถมีทักษะในการทำงาน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

การดำรงชีวิตและครอบครัว เป็นสาระเกี่ยวกับการทำงานในชีวิตประจำวัน ช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และสังคมได้ในสภาพเศรษฐกิจที่พอเพียง ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เน้นการปฏิบัติจริงจนเกิดความมั่นใจและภูมิใจในผลสำเร็จของงาน เพื่อให้ค้นพบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเอง

การอาชีพ เป็นสาระที่เกี่ยวข้องกับทักษะที่จำเป็นต่ออาชีพ เห็นความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรมและเจตคติที่ดีต่ออาชีพ ใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมเห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image