กลุ่มบริหารทั่วไป

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

General Administration

Satri Wat Rakhang School

สถานศึกษาปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี

อาคารสถานที่มีบรรยากาศในการเรียนรู้

วัตถุประสงค์

งานด้านการบริหารทั่วไป

เป็นภารกิจหนึ่งของโรงเรียนในการสนับสนุน ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ของโรงเรียนให้บรรลุตามนโยบาย และมาตรฐานการศึกษาที่โรงเรียนกำหนดให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เช่น การดำเนินงานธุรการ งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน งานพัฒนาระบบและเครือข่าย ข้อมูลสารสนเทศ การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา การจัด ระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารทั่วไป การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม การจัดทำสำมะโนผู้เรียน การรับนักเรียน การส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ ตามอัธยาศัย การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา งานส่งเสริมงานกิจการนักเรียน การประชาสัมพันธ์ งานการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอื่น การจัดระบบการควบคุมในหน่วยงาน งานบริการสาธารณะ

การประเมินสถานศึกษาปลอดภัย

ภาพยนตร์ของฉัน.mov
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน.MOV
บริหารทั่วไป(พค64).mov
สรุปงานเดือนพฤศจิกายน.MOV
สรุปงานเดือน ธันวาคม.mov
เดือน มกราคม 2565.mov
สรุปงานมิถุนายน-กรกฎาคม2565.mov
ประเมินสถานศึกษาปลอดภัย.mov
เดือนพฤษภา-มิถุนายน.mov