กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

:วิสัยทัศน์:

"นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา"

นายวรรณชัย บุสนาม

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี
รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2

นางแสงเดือน สุขรมย์

รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2

นายสมชัย นิยันตัง

รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2

ประชาสัมพันธ์

(ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

Nuan04@gmail.com

097 283 6496

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

###############

อบรมเชิงปฏิบัติการ DEEP

การจัดการเรียนการสอนการศึกษาทางไกล
ณ ห้องประชุม รร.วัดบางพลีใหญ่ใน

ยกระดับคุณภาพการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ ห้องประชุม รร.อนุบาลชุมชนบางบ่อ

จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.สป.2

วันที่ 9 สิงหาคม 2563

ภาพกิจกรรม

คู่มือการเตรียมรับการประเมินคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว

กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

จัดขึ้น ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

การอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษโดยการเรียนแบบ Communicative Approach จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 และ 17 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.)

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนวัดบางพลีน้อย และวันที่ 14 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง(ศรีวรพินิจวิทยาคาร)

.....................................................................

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

sasicha.3161@gmail.com

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ

ลิงค์ที่สำคัญ

กิจกรรมต่าง ๆ

***ทำอย่างไร? ผลการทดสอบ O-NET 2559 จึงสูงสุดใน สพป.สมุทรปราการ เขต 2***

แผนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

เว็บไซต์

gg.gg/snsp2