กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

:วิสัยทัศน์:

"กลุ่มนิเทศฯ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ

พัฒนาสถานศึกษาสู่การศึกษาไทย 4.0"

นายทศพร ถือพุดซา

รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2

รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2

ประชาสัมพันธ์

นายวิฑูรย์ ชั่งโต

(ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)

(ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ)

(ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ)

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

Nuan04@gmail.com

097 283 6496

(ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ)

(ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ)

###############

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนวัดบางพลีน้อย และวันที่ 14 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง(ศรีวรพินิจวิทยาคาร)

การอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษโดยการเรียนแบบ Communicative Approach จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 และ 17 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.)

จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

จัดขึ้น ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

sasicha.3161@gmail.com

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ

ลิงค์ที่สำคัญ

กิจกรรมต่าง ๆ

***ทำอย่างไร? ผลการทดสอบ O-NET 2559 จึงสูงสุดใน สพป.สมุทรปราการ เขต 2***

แผนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

เว็บไซต์

gg.gg/snsp2