กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

ดร.ไตรรัตน์ โคสะสุ

ผอ.สพป.

สมุทรปราการ เขต 2

:วิสัยทัศน์:

"กลุ่มนิเทศฯ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ

พัฒนาสถานศึกษาสู่การศึกษาไทย 4.0"

นายวิชฤทธิ์ เพ็ชรเมือง

รอง ผอ.สพป.

สมุทรปราการ เขต 2

ประชาสัมพันธ์

นายวิฑูรย์ ชั่งโต

(ผอ.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)

นางสาวพัฒน์ชญา ทองแซม

(ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ)

นางพณิตา กอนจันดา

(ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ)

นางสุทินี กรินทรากุล

(ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ)

###############

: การอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561

ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน

***ขอขอบคุณครู ป.3 ที่เข้าอบรมฯ ในวันที่ 17 มิ.ย.61 ทุกท่านที่เสียสละเวลาส่วนตัวอันมีค่ามาร่วมกันวิเคราะห์ผล NT เพื่อนำไปวางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไปนะคะ***

ขอความร่วมมือผู้เข้ารับการอบรมวิเคราะห์ผล NT กรอกแบบประเมินฯ ด้านล่างค่ะ

แบบประเมินผลการอบรมวิเคราะห์ผล NT ปีการศึกษา 2560


********************************

: การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างความร่วมมือและกระบวนการเรียนรู้ แบบ PLC สู่โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 1 วัน วันที่ 9, 10 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม (หลังเดิม) อบต.บางพลีใหญ่

: กำหนดการศึกษาดูงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี

วันที่ 5 มิ.ย.2561 โรงเรียนกลุ่มบางพลี 1 และบางพลี 2 (20 โรงเรียน)

วันที่ 6 มิ.ย.2561 โรงเรียนกลุ่มบางบ่อ 2 (18 โรงเรียน)

วันที่ 7 มิ.ย.2561 โรงเรียนกลุ่มบางบ่อ 1 (17 โรงเรียน)

วันที่ 8 มิ.ย.2561 โรงเรียนกลุ่มบางพลี 2 และบางเสาธง (16 โรงเรียน)

***ขอให้นักเรียนแต่งชุดพละ เตรียมหมวก และยากันยุง ไปด้วย***
นางสาวนวลฉวี คนเที่ยง

(ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ)

นางพเยาวนิตย์ โรจน์นุกูลวณิช

(ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ)

นายธวัชชัย ภูนุช

(ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ)

นางสาวพรพิมล ธนะศรี

(ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ)

ลิงค์ที่สำคัญ

กิจกรรมต่าง ๆ

***ทำอย่างไร? ผลการทดสอบ O-NET 2559 จึงสูงสุดใน สพป.สมุทรปราการ เขต 2***

แผนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

เว็บไซต์

gg.gg/snsp2