กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

นายชำนาญ รามแก้ว

ผอ.สพป.

สมุทรปราการ เขต 2

:วิสัยทัศน์:

"กลุ่มนิเทศฯ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ

พัฒนาสถานศึกษาสู่การศึกษาไทย 4.0"

นายทศพร ถือพุดซา

รอง ผอ.สพป.

สมุทรปราการ เขต 2

ประชาสัมพันธ์

นายวิฑูรย์ ชั่งโต

(ผอ.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)

นางสาวพัฒน์ชญา ทองแซม

(ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ)

นางพณิตา กอนจันดา

(ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ)

นางสุทินี กรินทรากุล

(ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ)

###############

:การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 23 สิงหาคม 2562 (ประมวลภาพกิจกรรม)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 24 สิงหาคม 2562 (ประมวลภาพกิจกรรม)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยศาสตร์ 30 สิงหาคม 2562 (ประมวลภาพกิจกรรม)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศฯ

31 สิงหาคม 2562 (ประมวลภาพกิจกรรม)

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมที่นี้

ณ ห้องประชุมวัดบางพลีใหญ่ใน

************************

: การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ และการซักซ้อมการประเมิน (mock assessment) ก่อนเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ของโรงเรียนในสังกัดสพป.สมุทรปราการ เขต 2

วันที่ 6 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน(ประมวลภาพกิจกรรม)

ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมที่นี้

************************

: การประชุมเชิงปฎิบัติการประมวลผลการทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐาน

วันที่ 7 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน(ประมวลภาพกิจกรรม)

ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมที่นี้

**************************
นางสาวนวลฉวี คนเที่ยง

(ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ)

นางพเยาวนิตย์ โรจน์นุกูลวณิช

(ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ)

นายธวัชชัย ภูนุช

(ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ)

นางสาวพรพิมล ธนะศรี

(ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ)


ลิงค์ที่สำคัญ

กิจกรรมต่าง ๆ

***ทำอย่างไร? ผลการทดสอบ O-NET 2559 จึงสูงสุดใน สพป.สมุทรปราการ เขต 2***

แผนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

เว็บไซต์

gg.gg/snsp2