ผู้บริหาร

นายสิงห์เพชร สุทธิ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

นางพัทธนันท์ พิพิธนวงค์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

ข่าวสารบ้านเฮา ชาว สพม.น่าน

รอบรั้ว สพม.น่าน