MOE Safety Center สถานศึกษาปลอดภัย 

ศูนย์ความปลอดภัย สพม.พระนครศรีอยุธยา

แนวทางเตรียมความพร้อมรับมือก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

สถานศึกษาปลอดภัย : 4 ช่องทางการแจ้งเหตุ การเตรียมความพร้อม 

การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

“ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา” 

ปิดเทอม ปลอดภัย ห่างภัยจากน้ำ